Revizija ‘pročešljala’ Ministarstvo branitelja te otkrila nepravilnosti i propuste

Vrijeme:3 min, 54 sec

 

 

Državni ured za reviziju pregledao je poslovanje Ministarstva hrvatskih branitelja za prošlu godinu, kad ga je vodio Predrag Matić, a zbog utvrđenih nepravilnosti i propusta dao mu je uvjetno mišljenje.

Prema revizijskom nalazu, Ministarstvo je ponovilo neke nepravilnosti i propuste utvrđene zadnjom revizijom za 2012., ali i napravilo nove koji se, među inim, odnose na nepripadajuća novčana primanja, rashode za prekovremeni rad, službena putovanja, reprezentaciju, intelektualne i osobne usluge, javnu nabavu.

Ministarstvo je, na temelju podataka iz aplikacijskog programa DOM plus, evidentiralo potraživanja za nepripadajuća novčana primanja u iznosu 7,4 milijuna kuna. To, upozorava Revizija, upućuje na slabosti sustava isplate naknada, koje su posljedica podijele nadležnosti u rješavanju prava korisnika, provedbi kontrole i suradnji između državnih tijela koja sudjeluju u tim poslovima.

Prekovremeno i do 364 sati godišnje

Ministarstvo je, otkriva Revizija, za prekovremeni rad isplatilo 773.712 kuna, ili 3,3 posto ukupnih rashoda za zaposlene. Ministarstvo je od 2013. u sustavu Centraliziranog obračuna plaća (COP), a prema listi prekovremenih sati lani je 117 njegovih zaposlenika odradilo gotovo 8.500 prekovremenih sati, za što je isplaćeno 635.000 kuna. Uz to, 22 zaposlenika prekovremeno su radila od 186 do 364 sati godišnje, odnosno ukupno 2.157 sati što je koštalo 145.000 kuna.

“S obzirom da u sustavu COP-a ne postoji mogućnost unosa više od 180 sati prekovremenog godišnjeg rada, Ministarstvo je korigiralo bruto plaće tako da je za prekovremeni rad iznad 180 sati obračunalo nove koeficijente, čime je povećana osnovna plaća isplaćena iz državnog proračuna“, navodi Državna revizija.

Za intelektualne i osobne usluge isplatilo je 9,4 milijuna kuna, od čega za ugovore o djelu 6,6 milijuna. S obzirom da je u 2015. za osnovne plaće s doprinosima osiguralo 25 milijuna kuna, naknade za ugovore o djelu čine više od četvrtine (26,3 posto) osiguranih sredstava, tvrdi Ured.

Najznačajniji dio su naknade za ugovore o djelu sa stručnim suradnicima u centrima za psihosocijalnu pomoć i članovima povjerenstva za revizije invalidnosti i druga vještačenja (4,5 milijuna ili 18,2 posto osiguranih sredstava). Za poslove čišćenja, vozača, administrativne, pomoćne, tehničke, računalne i druge poslove zaključeni ugovori o djelu vrijedni su dva milijuna kuna i čine 8,1 posto sredstava osiguranih za osnovne plaće s doprinosima.

Revizija upozorava da “izdaci za pružatelje usluga ne smiju prelaziti 2 posto ukupnog iznosa za osnovne plaće s doprinosima u tekućoj godini”.

Bez podataka o svrhi službenog putovanja

Revizija je otkrila propuste u knjizi putnih naloga i zahtjevima za službena putovanja, na koja je potrošeno 957.501 kuna. Knjiga putnih naloga sadrži podatke o datumu, mjestu i osobi upućenoj na službeni put, ne i podatke o svrsi službenog puta, iznosu dnevnica i troškovima putovanja.

Značajan dio zahtjeva za službeni put, osim iznosa dnevnica, ne sadrže druge planirane troškove te su dijelu zaposlenika za službeni put u inozemstvo isplaćeni predujmovi viši od potrebnih troškova za ostvareni službeni put, a zaposlenici su putne naloge razduživali i primljene predujmove vraćali nakon roka propisanog naputkom Ministarstva.

Putni nalozi za službena putovanja službenim vozilima ne sadrže podatke o vozilu, početno i završno stanje brojila, broj prijeđenih kilometara te popis priloga za povrat sredstava. Izvješća o rezultatima putovanja nemaju obrazloženja rezultata obavljenog posla te učešće, odnosno zadaće osobe upućene na službeni put, kako je propisano Naputkom Ministarstva.

Uz dio putnih naloga odobreni su i isplaćeni troškovi prijevoza u mjestu službenog puta, troškovi reprezentacije po računima koji ne sadrže popis osoba i svrhu ugošćavanja te troškovi usluge posebnog prijelaza putničkog terminala bez obrazloženja opravdanosti korištenja usluge. Putni nalozi za službeni put u inozemstvo ne sadrže podatke o prelasku državnih granica, što onemogućava provjeru ispravnog obračuna dnevnica, konstatira revizija.

Rashodi za reprezentaciju relativno su skromni, oko 153.000 kuna, no Revizija upozorava da “odluke i značajan dio računa za ugostiteljske usluge ne sadrže svrhu ugošćivanja te podatke o broju i imenima osoba koje su ugošćene, zbog čega nije vidljiva opravdanost ostvarenih rashoda”.

Revizija je ‘pročešljala’ i javnu nabavu Ministarstva te utvrdila da Planom nabave za 2015. i Registrom ugovora nisu obuhvaćene bagatelne nabave ugovorene u vrijednosti 1,3 milijuna kuna.

Izostali prihodi iz EU fondova

Ukupni prihodi i primitci Ministarstva u 2015. iznosili su 861,4 milijuna kuna, što je za 50,6 milijuna ili 5,6 posto manje u odnosu na godinu prije. Ostvareni prihodi i primitci bili su za 111 milijuna ili 11,4 posto manji od planiranih. Financijskim planom za 2015. planirani su, a nisu ostvareni prihodi iz fondova EU u iznosu 11,5 milijuna kuna, zbog kašnjenja upravljačkih i posredničkih tijela s pripremom za provedbu natječaja, navodi Revizija.

Početkom 2015. u Ministarstvu je bilo 186, a koncem godine 202 zaposlenika, ministar hrvatskih branitelja bio je Predrag Matić.

Hina/Prigorski .hr/http://prigorski.hr/Hrvatsko nebo

Odgovori