35.
AGRESIJA A BiH NA HVO
I HRVATE U KONJICU

ČINJENICE

Agresija – napad postrojbi A BiH na HVO

OPĆINA KONJIC – STANJE OD 13.4.1993. DO 25.4.1993.

……………………………………………………………….

KOMENTAR General – pukovnik Slobodan Praljak :

Svima onima koji su znali za rečenicu komandanta 3.Korpusa A BiH koju je napisao komandi štaba obrane Bugojna i 307. br. A BiH, 20. 1. 93.

Savršeno je jasna i dobro je i pažljivo treba pročitati:

„Izvještaje pišite tako da odražavaju borbenu situaciju, a ne da budu političke lekcije. ZA SUKOBE U SVIM GRADOVIMA HZ HERCEG BOSNA još je PREURANJENO, MADA JE I TA OPCIJA PREDVIĐENA.“

A 20. 1. 1993. godine jest datum kada je opcija NAPADA NA HRVATE (HVO) već debelo predviđena.

Molim, nastavite se ispričavati za „pogrešnu“ hrvatsku politiku u BiH, koja je „sigurno“ pripremala sukobe s
A BiH.

Za takvu rabotu ne nedostaje Vam ni pameti, ni znanja, ni snishodljive podaničke pokornosti.

„Dostojanstveno“ i europejski se ispričavajte i dalje ali, molim, ne u moje ime.

…………………………………………………

KOMENTAR General – pukovnik Slobodan Praljak :

ZAPOVIJED SEFERA HALILOVIĆA KOJOM SE ODUSTAJE OD SURADNJE A BiH I HVO

Vidjeli smo u dokumentu D-165a kojeg potpisuje Enver Hadžihasanović, zapovjednik 3. Korpusa A BiH da je u ovo vrijeme (siječanj 1993. godine) još rano za napad na HVO u gradovima.

Trebalo je napraviti pretpostavke za napad, a to znači očistiti sve one Muslimane koji surađuju s Hrvatima, s političkim i vojnim dijelom HVO-a.

Ti Muslimani, legalno, demokratski izabrani predstavnici naroda, a koji su u mnogim mjestima (Mostar, Konjic, Jablanica, Rama, Bugojno, … ) zajedno s Hrvatima sastavili vlast, postali su smetnja ostvarenju već sačinjenih planova o „oslobađanju“ tih prostora od Hrvata.

Plan i A BiH i politike stranke SDA; tako Alija Izetbegović u proljeće 1993. godine, bez zakonskog uporišta, oktroiranom voljom, smjenjuje izabrane Muslimane u Jablanici, Konjicu i Rami, te postavlja dr. Safeta Ćibu.

……………………

KOMANDANTU 4. KORPUSA

Prema našim saznanjima na prostoru Jablanice, Konjica, Pazarića, Tarčina a vjerovatno i drugih mjesta u zoni odgovornosti 4.K. jedan manji dio kadrova iz Armije RBiH, MUP-a i vlasti u potpunosti se stavio u službu ostvarenja velikohrvatske politike kroz potpuno sprovodjenje zadataka koje dobijaju od rukovodilaca HZ «HR-HB», što direktno utiče na razbijanje našeg fronta borbe za cjelovitu i demokratsku RBiH, a posredno i neposredno zbunjuje jedan dio naših pripadnika i dovodi ih u zabunu. Ovo se naročito odnosi na dr. R. Hadžihuseinovića – predsjednika SO Konjic, Jasmina Gusku – načelnika MUP-a Konjic. Načelnika MUP-a Hadžići Tufo i komandanta 7. konjičke brigade Cerovac Midhada. Radi sagledavanja cjelovite situacije i planskog preduzimanja mjera

N A R E D J U J E M :

1. Što prije otići na Igman i obaviti razgovor sa komandantom OG «Igman» gospodinom Dževadom Radjom, Ališpaga
Zulfikarom i ostalim.

2. Angažujte sve ostale moguće izvore radi što hitnijeg sagledavanja cjelokupnog stanja i utvrđivanja istine, jer ovdje je
istina jedini kriterij.

3. Problem svestrano izučite i ono što je u vašoj nadležnosti odmah riješite, a predložite koje i kakve (ako su potrebne)
kadrovske promjene treba da uradi GS OS R BiH, MUP ili Predsjedništvo R BiH ili eventualno stranka.

4. Po potrebi predložite posebne mjere krivičnog gonjenja ili eventualno ako je potrebno napraviti plan akcije za koju
ćemo blagovremeno odrediti snage i sredstva.

5. Provjerite ima li sličnih pojava i na drugim mjestima.

N A Č E L N I K
ŠTABA VRHOVNE KOMANDE OS RBiH
Sefer Halilović

………………………………………..

KOMENTAR General – pukovnik Slobodan Praljak :

A BiH u Konjicu je počela opći obračun s „ustašama“, kako to postojano govori Sefer Halilović.

Političko vodstvo SDA pripremilo je teren, a propaganda će učiniti svoje – HVO uvijek napada.

Muslimani su žrtve u Sarajevu, a kada su već jedanput postali žrtve – žrtva ne može biti kriva.

Kako će i zašto 20% Hrvata u Konjicu, s vojnom silom od jedne bojne HVO-a u gradu (na linijama prema VRS – Vojsci Republike Srpske) i jedne bojne iz Kostajnice (ukupno 600-700 vojnika), napasti četiri puta jače snage A BiH ?

Ali, tko šljivi logiku i činjenice !?

Nastavimo čitati dokumente.

……………………………………..

KOMENTAR  General – pukovnik Slobodan Praljak :

16. 4. 1993. godine, Esad Ramić piše borbeni izvještaj:

a) Objekt Zlatar je u okruženju, a HVO traži pomoć„na izmaku su snaga“;

b) Babin Nos je blokiran;

c) „Interesantno je da HVO Konjic putem veze vapi za pomoć …“.

Eto, „interesantno“ je da HVO traži pomoć.

I na kraju, jasna poruka do kada će to A BiH raditi:  „DO KONAČNE POBJEDE“ !

Ali, ne u Sarajevu, ili Srebrenici, ili Bihaću …, treba probati slomiti slabijeg, a cjelokupno naoružanje dobili su iz Hrvatske i od HVO-a.

Molim da se ne zaboravi – ta se agresija sakrila pod floskulom: „Nesretni muslimansko-hrvatski sukob u BiH“.

Ma koga vi, izgovaratelji te laži, gluposti, prevare, koga vi zajebavate i do kada ćete to raditi.

Kome vi muda pod bubrege prodajete?

………………………………..

KOMENTAR  General – pukovnik Slobodan Praljak :

Kakvi potpisani sporazumi u Ženevi, kakav VANCE–OWEN, kakvi dogovori o prekidu borbi, kada Arif
Pašalić 17. 4. 93. naređuje:

Točka 3.: „U svemu ostalom pridržavati se ranije dobivenih naređenja i uputstava.“

Esad Ramić istoga dana, 17. 4. 1993., izvješćuje svog zapovjednika Pašalića (4. Korpus A BiH):
„NASTOJAĆEMO ŠTO PRIJE ZAVRŠITI POSAO U KONJICU A ZATIM SA SVIM BRIGADAMA
KRENUTI U PROTIVUDAR U DVA PRAVCA“

1. Konjic – Jablanica – Mostar
2. Konjic – Prozor – Rama

Kakav je to udar HVO-a bio i na koga i iz kojeg pravca i s kojim efektivima i koja vojska ?
HVO NIJE NAPADAO!

Bijedne ofucane laži.

Ponavljale su se do unedogled, a i prodavača i kupaca bilo je i previše. Iz mnogih razloga.

Točno je, dakle, da je HVO naftom platio VRS da izvuče civile i spasi ih od masakra, da zbrine ranjenike i spasi ih od smrti, ali VRS je granatirala Konjic iz svojih vojnih razloga. I što je u toj „nafti“ sporno, što je sporno u toj „trgovini“dati naftu za spasiti ljude – a to je bila jedina
mogućnost.

A vi, čitatelji, mislite da možda nije trebalo tako postupiti ?

A da Vam je sin bio tamo, da je bio ranjen, da li biste tako postupili ?

Prezrite one koji „tuđim kurcem mlate gloginje“u ime svojih glupih i kretenskih ideja, načelnih, naravno.

A da u to vrijeme počinje strateški dogovor Muslimana i Srba u pokretu prema moru, pokazat će naredni
dokumenti

………………………………………..

KOMENTAR  General – pukovnik Slobodan Praljak :

Rezultate i uspjehe te muslimanske agresije na Hrvate u Konjicu pročitajte u ovom izvješću Žarka Keže od 23. travnja 1993. godine.

Priručnik general-pukovnik Slobodan Praljak : 34 . ČETIRI DOKUMENTA ZA BOLJE RAZUMIJEVANJE

Izvor:

Prof. SLOBODAN PRALJAK, dipl.ing.
Kazališni i filmski redatelj – Akademija
dramske umjetnosti Sveučilišta u
Zagrebu
General-pukovnik Hrvatske vojske u
mirovini

Izdavač:

„Oktavijan“ d.o.o.
Radnička cesta 39
HR-10000 Zagreb
Republika Hrvatska
Urednik:
Nikola Babić Praljak
Grafička obrada: GENS94, Zagreb
ISBN 978-953-7597-14-6
CIP zapis je dostupan u računalnome katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem
000956547

  

Za portal priredio Daran Bašić /HercegBosna-Hrvatsko nebo

Komentari

komentara